[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
 
แชร์ข่าวให้เพื่อน>>>

Advertisement


Advertisement

นำเสนอข่าวและบทความ >>>>โดย ครู กศน.ดอทคอม

 กรอบแนวทางการจัดการศึกษา งบอุดหนุน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีงบประมาณ 2563

1. โครงการเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาวิชาการ / ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการเพิ่มมากขึ้นในรายวิชาตามหลักสูตร การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

2. โครงการเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
เป็นกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติ ค่านิยมที่ถูกต้องและมีทักษะหรือ ความสามารถพื้นฐานที่จําเป็นในการเผชิญปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต เช่น ปัญหายาเสพติด การตั้งครรภ์ไม่พึง ประสงค์ การป้องกันในการมีเพศสัมพันธ์ ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ภัยพิบัติ 

3. โครงการเกี่ยวกับกิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
เป็นกิจกรรมที่พัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดีมีความรักและ ภาคภูมิใจในชาติไทย และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

4. โครงการเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นกิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย สามารถนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ให้เกิดผลในการดํารงชีวิตประจําวัน 

5. โครงการเกี่ยวกับลูกเสือ และกิจกรรมอาสายุวกาชาด
เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีระเบียบ วินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา มีความ เสียสละในการช่วยเหลือผู้อื่น บําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน เช่น ลูกเสือ กศน. / ลูกเสือมัคคุเทศก์ / ยุวกาชาด 

6. โครงการเกี่ยวกับกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ 

7. โครงการเกี่ยวกับพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) 

8. โครงการเกี่ยวกับพัฒนาความรู้สู่ประชาคมโลก
เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ให้กับผู้เรียนด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ความมั่งคง และการเมือง เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงโครงการสร้างประชากรไปสู่สังคมสูงวัยทักษะของประชากรในศตวรรษ ที่ ๒๑ และมุ่งพัฒนาประเทศไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมยุค ๔.๐ 

9. โครงการเกี่ยวกับจิตอาสา กศน. “เราทําความดีด้วยหัวใจ”
เป็นกิจกรรมที่จัดถึงการบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และ แก้ไขปัญหาประชาชน เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เป็นการพัฒนาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ในชุมชนให้มีสภาพที่ดีขึ้น 

10. โครงการเกี่ยวกับส่งเสริมการอ่าน และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 

11. โครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ 

12. โครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ด้วยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และเอกลักษณ์ของชาติ

13. โครงการเกี่ยวกับการเรียนรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การปกครองระบอบประชาธิปไตยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจําวัน
- อบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและตอบแทนบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 
- อบรมให้ความรู้ประชาธิปไตย
- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชานออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 

14. โครงการเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสามารถพิเศษ
เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนมีความสามารถพิเศษ ฝึกการกล้าแสดงออก ความคิดสร้างสรรพ จินตนาการในแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสม

ผู้เข้าชม : 5066 ครั้ง


www.krukorsornor , ครู กศน.คอม ,ครู กศน , ครู nfe , พนักงานราชการ กศน. ,ข่าวการศึกษา, แจก code ข่าว , แจกโค๊ดข่าวการศึกษา, แจก code ข่าวการศึกษา ,ข้อสอบผู้บริหร กศน , ครูผุ้ช่วย กศน. , ครุกศน, ครูอาสา กศน.,ครูอาสาสมัคร
 หนังสือราชการ กศน.ที่นี่   [อ่านทั้งหมดที่นี่]
Advertisement
บทความ กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 4353 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2595 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2521 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 5067 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2525 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2467 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2395 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2728 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 3086 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
 
เปิดดู 2776 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
  ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 11488 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 5988 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 6692 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 14346 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8692 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 11555 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8142 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7199 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9929 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 12060 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
ข่าวเด่นวันนี้..
 
เปิดดู 2926 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2583 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2722 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2555 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2503 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2484 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2426 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2456 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2230 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2253 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 


เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557